Sapo partero

Sapo partero

Alytes obstetricans. Anuro.