Mariposa Apolo

Mariposa Apolo

Parnassius apollo. Lepidoptera papilionidae.