Oruga de Zygaena

Oruga de Zygaena

Zygaena trifolii. Lepidoptera Zygaenidae.