Caballito del diablo

Caballito del diablo

Odonato Zygoptero.